Ausgezeichnete Projekte

  • Trailer Innovation 2017: Sieger der Kategorie "Concept"
  • GS1 Schweiz: 2. Platz an den Swiss Logistics Awards 2012
    EU BESTFACT: Best Practices

 

D  |  E